• Početna
 • Novosti
 • Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta Rab

Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta Rab

U skladu s člankom 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08, 127/19), a na temelju ovlasti propisane člankom 27. i 31. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Rab, Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Rab dana 24. studenog 2021. raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta Rab

Uvjeti:

 • visoka stručna sprema,
 • najmanje tri godine radnog iskustva,
 • poznavanje dva strana jezika
 • poznavanje rada na računalu
 • organizacijske sposobnosti

 

Uz prijavu sa životopisom kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti sljedeće dokumente:

 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice ili putovnice)
 • dokaz o visokoj  stručnoj spremi – izvornik ili preslika diplome,

(u skladu s čl. 14. st. 3.  Zakona o akademskim i stručnim  nazivima i akademskom stupnju (Narodne novine broj: 107/07, 118/12), stručni naziv stečen završetkom sveučilišnoga dodiplomskog studija, čijim završetkom se stječe visoka stručna sprema (VSS), izjednačen je s akademskim nazivom magistar odnosno magistra uz naznaku struke ili magistar inženjer, odnosno magistra inženjerka uz naznaku struke ili doktor, odnosno doktorica uz naznaku struke),

 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • uvjerenje  da se protiv kandidata/kandidatkinje  ne vodi kazneni postupak -ne starije od tri mjeseca,
 • presliku dokumenta iz kojeg je vidljivo da kandidat/kandidatkinja poznaje dva svjetska jezika
 • presliku dokumenta iz kojeg je vidljivo da kandidat/kandidatkinja poznaje rad na računalu
 • program rada i razvoja Pučkog otvorenog učilišta Rab za mandatno razdoblje

 

Ravnatelj/ravnateljica se imenuje na vrijeme od četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola (članak 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 82/08, 69/17). 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kandidatkinje predočit će se izvornik.

Kandidat/kandidatkinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz gore navedene uvjete  o ispunjavanju uvjeta natječaja priložiti i dokaz/e o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva, a prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje ostvaruje se pod jednakim uvjetima.

Nezaposlene osobe iz članka 102. stavak 1., redoslijedom točke a) do točke k), odnosno zaposlene osobe iz stavka 2. iste odredbe Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_121_2758.html  (Narodne novine, broj: 121/17, 98/19, 84/21), osim traženih dokaza o ispunjavanju uvjeta ovog natječaja, u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, prijavi su obvezni priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Kandidat/kandidatkinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na javni natječaj dužan/na je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja RH:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat/kandidatkinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9.Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_157_3292.html  (Narodne Novine, broj: 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) dužan/na je bi ostvario/la pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima, pozvati se na navedeno pravo i dostaviti sve dokaze propisane člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

Kandidat/kandidatkinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata  https://www.zakon.hr/z/2851/Zakon-o-civilnim-stradalnicima-iz-Domovinskog-rata  (Narodne novine broj: 84/2021) dužan/na je da bi ostvario/la pravo prednosti pod jednakim uvjetima pozvati se na navedeno pravo i dostaviti sve dokaze propisane člankom 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.

Kandidat/kandidatkinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na javni natječaj dužan/na je priložiti , osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja RH:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat/kandidatkinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijema sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj: 121/17, 98/19, 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj : 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13,152/14 i 39/18, 32/20) dužan/na se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Prijavom na natječaj kandidat/kandidatkinja daje privolu Pučkom otvorenom učilištu Rab da se njegovi/njezini osobni podaci prikupljaju, obrađuju objavljuju i čuvaju u skladu sa općim aktima Pučkog otvorenog učilišta Rab i važećim propisima, a u svrhu provedbe natječajnog postupka, kao i da se ime i prezime odabranog kandidata/kandidatkinje objavi na internetskim stranicama.

Prijavljeni kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju sve formalne uvjete iz natječaja, bit će pozvani na intervju. O vremenu i mjestu održavanja intervjua kandidati/kandidatkinje će se pravovremeno obavijestiti putem dostavljenih e-mail adresa, kao i objavom poziva na mrežnim stranicama Pučkog otvorenog učilišta Rab.

Za kandidata/kandidatkinju koji/a ne pristupi intervju, smatrat će se da je povukao/la prijavu na natječaj.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti s naznakom „Natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice – ne otvaraj“ na adresu: Pučko otvoreno učilište Rab, Bobotine 1/a, 51280 Rab u roku od 15 dana od dana objave natječaja.

Urednom prijavom na natječaj smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE RAB